Det er en god ide, at henvende sig til bestyrelsen i god tid, inden du vil sælge, så bestyrelsen   har tid til at sætte alt det praktiske i gang.

Der henvises til Vedtægter Andelsboligforeningen Møgelhøj § 13, 14 og 15 for uddybning af  nedenstående.

 

1.  Sælger afleverer en skriftlig anmodning om at udtræde af foreningen til bestyrelsen.

                            

2.  ”Overdragelsesprocedure ved salg af andel i Møgelhøj” samt et nummer til det rådgivende  ingeniørfirma, der står for vurdering af forbedringer og mangler i boligen, dokument er på Probo.

 

3.  Bestyrelsen oplyser om de omkostninger sælger må påregne ved salg:

Gebyr til andelsforeningen                         kr. 5.000

Handelsgebyr til administrator                   kr. 5.000

Evt. gebyr ved afregning til panthaver       kr. 1.000

Rådgivende ingeniørfirma                         Afregnes direkte af sælger

 

4.  Følgende skal udleveres til køber:

Andelsforeningens vedtægter

Seneste årsregnskab og budget. 

Referat fra senest afholdte generalforsamling. 

Ovennævnte ligger på Probo                                                                                                      

 

5.  Sælger kontakter det rådgivende ingeniørfirma, foreningen benytter til gennemgang af boligen,

med henblik på vurdering af forbedringer og evt. mangler.

Inden den rådgivende ingeniør ankommer, skal sælger samle alle relevante papirer og kvitteringer,

som har betydning for prisen på forbedringer.

 

6.   Til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftalen skal administrator bruge følgende oplysninger:

Boligens beliggenhed.

Sælgers navn, nye adresse og cpr. nr.

Købers navn, nuværende adresse og cpr. nr.

Overtagelsesdato.

Aftalt pris. Den endelige pris kan først fastsættes den dag der skrives under på handlen. Den dag  regner administrator ud, hvordan renteswappen har påvirket prisen.

Oplysning om forbedringer i boligen(opgjort af rådgivende ingeniørfirma).

Øvrige vilkår eks. gardiner medfølger uden beregning.

Sælgers bankforbindelse samt konto nr., rådgivers navn samt telefonnummer.

Original andelsbevis sendes til administrator. 

 

7.  Administrator sender de færdige salgspapirer i 4 eksemplarer til bestyrelsen: 

Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet.

Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen.

Nøgleoplysninger om andelsforeningen. 

Nøgleoplysninger om den aktuelle andelsbolig til salg.

Aftale om overdragelse af andelsbevis.

Tillæg til andelsbevis.

Oplysning om fortrydelsesret.

Uddrag af: Lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010.

 

Original til administrator.

Kopi til sælger.

Kopi til køber.

Kopi til bestyrelsen.

Sælger sørger for underskrifter og sender orginal til administrator.

Bestyrelsens kopi indsættes i mappe i arkivskab i fælleshuset. 

 

9. Gennemgang af boligen ved fraflytning sammen med et bestyrelsesmedlem med henblik på at  konstatere, at evt. mangler, registreret af den rådgivende ingeniør, er udbedret, samt at boligen  afleveres i opryddet og rengjort stand, som anført i salgspapirene.

Hvis der stadig er mangler, vil sælger blive pålagt at udbedre dem.

Der aflæses varme, vand og el ved overdragelse af boligen.

Opgørelse udarbejdes i forbindelse med det ordinære varme- og vandregnskab, til sikkerhed for  merforbrug tilbageholder administrator kr. 3000.

Aflæsning/afregning af el skal sælger selv ordne direkte med el-leverandøren.. 

 

10. Bestyrelsen kontakter administrator og meddeler, at hovedsummen kan udbetales til sælger.   Som sikkerhed for mangler ved boligens vedligeholdelsesstand og løsøre tilbageholdes et beløb  på kr. 20.000.

 

11. Bestyrelsen overrækker en velkomstbuket til den nye beboer og orienterer om de praktiske regler,  der gælder i foreningen.   

 

12. Bestyrelsen kontakter den nye beboer senest 3 uger efter overtagelsesdatoen med henblik på, om der skal foretages udbedringer indenfor de kr. 20.000, der er tilbageholdt, i modsat fald kontaktes administrator med henblik på frigivelse af de kr. 20.000 til sælger. 

 

13. Salget er afsluttet og køber har overtaget boligen.

 

 

Overdragelsesprocedure ved salg af andel i Møgelhøj